TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.

Leveransvillkor


Nedan återfinns våra allmänna leveransvillkor, vilka är gällande vid order, om inte annat skriftligt avtalats. Mycket sällan uppstår problem, men vi nogranna med alla detaljer i vår verksamhet. 

Exponators allmänna leveransvillkor  2009-01-05

1. Tillämplighet
I den mån ej annat skriftligen överenskommits mellan parterna gäller följande allmänna villkor.

2. Färger
Tryckt produkt kan, jämfört med Pantone (Pms) färgskala, eller annat färgprov köparen hänvisat till, uppvisa  avvikelse i färg. Detta kan bla bero på vilket typ av material man trycker på, samt om detsamma har en matt eller blank ytstruktur. Orderbekräftelse eller beställning med hänvisning till färgspecifikation utgör inte
garanti för att färgavvikelse från specifikation ej kan förekomma på levererad vara. Detta gäller även när säljaren tillhandahåller färgprov på samma sorts material som beställningen avser.

3. Material
Material kan från ursprunglig tillverkning variera i format eller vikt jämfört med specifikation. I tryckprocessens olika steg kan material  krympa något. Säljaren äger rätt att leverera produkt vars storlek och/eller vikt varierar med +- 5 % jämfört med vad beställningen avser.

4. Leveransantal
Vid leverans av beställningstillverkad vara äger säljaren rätt att leverera beställt antal  +- 10 % därav. Levererat  antal faktureras.

5. Leveransvillkor och leveranstid
a) Leverans sker fritt säljaren lager.
b) Faran och risken för varan övergår till köparen i samband med att säljaren avlämnar godset till  anlitat transportör.
c) Finner säljaren att avtalad leveranstid ej kan hållas ska han meddela köparen detta och såvitt möjligt den tidpunkt då leverans beräknas ske.
d) Leveransförsening ger inte köparen rätt att häva avtalet eller del därav.
e) Om köparen underlåter att motta godset är han oaktat skyldig att erlägga betalning som om godset levererats.

6. Pris och betalning
a) Om  det efter avtal träffats påförs nya avgifter, skatter, tullar eller liknande från myndighet så får priset höjas i motsvarande mån.
b) Det levererade godset förblir säljaren egendom till detsamma blivit till fullo betalt. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.
b) Om köparen inte betalar i tid har säljaren rätt till dröjesmålsränta enligt orderbekräftelse.
d) Om köparen inte erlägger betalning i rätt tid äger säljaren rätt att häva avtalet och av köparen erhålla ersättning för åsamkad skada.
e) Uppkommer före leveransen skälig anledning att anta att köparen inte kommer att kunna betala, äger säljaren rätt att avfordra honom säkerhet. Ställs inte ofördröjligen säkerhet som godkänns av säljaren, äger säljaren rätt att häva köpet och erhålla
ersättning för sin skada.

7. Ansvar för fel
Säljaren förbinder sig att i enlighet med nedan avhjälpa fel i material eller tillverkning.
a)  Efter det att köparen mottagit meddelande om fel ska säljaren avhjälpa felet , utom i de fall som avses i punkt 2 och 3 ovan samt i e, f och g nedan, på egen bekostnad. Genom att till köparen lämna vederbörligen reparerad eller i utbyte levererad del ska säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser.
b) Köparen ska bära kostnaden och risken för transport av felaktiga delar till säljaren.
c) Felaktiga delar som utbyts ska ställas till säljarens förfogande.
d) Säljaren ansvarar inte för fel som beror på erhållet original, felaktigheter eller ofullständigheter i underlaget från köparen. 
e) Säljaren tar inte ansvar för felaktigheter i av säljaren utfärdad design för godkännande eller orderbekräftelse. Köparen ska skriftligen och  omgående  efter erhållen design/orderbekräftelse meddela eventuella felaktigheter eller ofullständigheter i densamma och då erhålla ny korrigerad  skriftlig sådan.
f) Vara vars kvalité, med hänsyn tagen till bl.a erhållet original, material, tryckteknik och färger, ligger i nivå med gängse kvalitetsnivå inom branschen är inte behäftad med fel. 
g) Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under förutsedda förhållanden och riktig användning. Det omfattar inte fel orsakade av oriktig montering, bristfälligt underhåll, ändringar utan säljaren skriftliga medgivande, oriktigt utförda reparationer, normal förslitning samt försämring.
h) Säljaren är inte skyldig att ge någon ersättning till köparen för utebliven vinst, produktionsbortfall, extrakostnader, fördyringar, direkt eller indirekt skada eller följdskada eller liknande som kan uppstå vid felaktighet i vara eller vid leveransförsening

8. Produktansvar
a) Säljaren har inte ansvar för personskada. Säljaren har inte ansvar för skada på fast eller lös egendom. Säljaren har inte heller ansvar för skada på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka dessa ingår.
b) Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsborfall, utebliven vinst, extrakostnader, fördyringar, direkt eller indirekt skada eller följdskador. I den mån säljaren åläggs produktansvar mot tredje man är köparen skyldig att hålla säljaren skadelös.

9) Reklamation
Fel i vara skall reklameras med uppgift om felets art och omfattning inom åtta dagar efter varans mottagande, eller då felets bort märkas först senare, genast efter det att felet bort märkas, dock senast två månader efter varans mottagande.  Reklamerar inte köparen inom angivna frister blir reklamationen ogiltig och säljaren förlorar rätt till talan.

10) Befrielsegrunder (Force majeure)
I händelse av statsingripande, svenskt eller utländskt, krig, arbetskonflikter, militärinkallelse eller andra svårigheter att erhålla arbetskraft, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, brist på råvaror, elektrisk kraft eller annan energikälla, leveransförseningar från underlevererantör eller andra, eldsvåda, maskinskada eller annan olyckshändelse, fartygshaveri, ishinder eller annan  omständighet av vad slag det vara må utanför säljarens kontroll, som inverkar hindrande på säljaren möjligheter att fullgöra leverans, är säljaren berättigad att uppskjuta leveransen under så lång tid som erfordras för att undanröja  verkningarna av sådan omständighet. Skulle denna tid överstiga två månader äger säljaren rätt att annullera de leveranser som skulle skett under tiden ifråga.  Om säljaren vill nyttja denna rätt ska han skriftligen underätta köparen. Säljaren ansvar inte för skada , förlust, vinstbortfall, extrakostnader, fördyringar eller liknande som kan uppstå för köparen till följd att leveranser i enlighet med ovan uppskjuts eller annulleras

11) Begränsning av ansvar
Skadestånd som säljaren kan bli förpliktigad utge ska, oavsett anledning därtill, under inga omständigheter överstiga fakturavärdet av den del av den berörda leveransen som föranleder skadeståndet.

12. Tvister                                                                                                                                   

Tvister i anledning av avtalet ska bedömas enligt svensk lag och i förekommande fall avgöras i Stockholms tingsrätt.  Säljaren äger också rätt att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran.